Příloha k rozvrhu hodin v tělocvičně 

Ve čtvrtek 17.30 - 20.30 v letní verzi rozvrhu hodin podle dohody využívá hodiny oddíl odbíjené pro zápasy družstva žen.

Práva a povinnosti vedoucích hodin:

1.       Příchod do šaten pouze hlavním vstupem přes vestibul.

2.       Zajistit zavírání hlavních vchodových dveří. Pozdní příchozí mají možnost využít zvonek k otevření.

3.       Při hodinách vyhodnotit podle počtu příchozích a stavu venkovního osvitu počet zapnutých světel.

4.       Po skončení každé hodiny provést kontrolu toalet, šaten, sprch a všech dalších používaných prostor, a pokud je v dalších hodinách dle rozvrhu nikdo další nevyužívá zhasnout všechna zapnutá světla nebo zastavit tekoucí vodu. V případě stažení rolet na oknech v tělocvičně je třeba je po skončení cvičení nebo tréninku výtáhnout!

5.       Přesně dodržovat čas vymezený rozvrhem hodin.

6.       Minimální počet přítomných ve cvičební hodině nebo tréninku je 6 (neplatí pro hodiny nohejbalu). Podkročí-li počet přítomných tento stav, je hodina zrušena!

7.       Pokud dopředu vznikne potřeba prodloužení stávající cvičební hodiny nebo zásah do jiné části rozvrhu hodin, je povinnosti vedoucího kontaktovat předem vedoucího zasažené části rozvrhu a domluvit se o této potřebě (např. turnaje). Ostatní vlomy budou projednávány na pravidelných výborových schůzích a pak je
povinnosti zástupce oddílu ve výboru informovat vedoucího o tomto vlomu.

8.       Pokud vedoucí cvičebních hodin využívá v době příznivých klimatických podmínek venkovní areál TJ Sokol, musí dodržovat tyto pravidla:

·        Pokud je travnatá plocha připravena pro mistrovský zápas, musí používat jiné prostory pro své hodiny (např. za brankou nebo travnatou plochu u hlavní brány)

·        Pravidelně prostory pro hru střídat (nestavět branky pokaždé na stejné místo)

·        Po každém použití branek provést jejich uložení na vyhrazené místo a zajistit jejich uzamčení. Uložení branek neprovádět na běžecké dráze!

·        Zamknout všechny boční vstupy, které používá při této hodině

·        Dojde-li ke znečištění chodby nanošením nečistot na obuvi, provést ihned úklid chodby.

·        Veškeré jiné zařízení (např. lajnovačka, kropící hadice apod.), které potřebuje k přípravě hrací plochy po skončení hodin uklidit na své místo a uvést do původního stavu

·        Zabránit poškozovaní majetku TJ Sokol Fryčovice (kopání míčem do tribuny, zjištění poškozování majetku jinou osobou, která se hodin neúčastní, ale je přítomna v areálu TJ apod.)