Úrazové pojištění od 1.1.2017

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Formulář je možno stáhnout zde: Úrazová pojistka 2017.pdf

Postup při vyplnění:

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 • Část formuláře - B. POJIŠTĚNÝ = komu se stal úraz,

 • Část formuláře - C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A O ÚRAZU

-Číslo pojistné smlouvy- do první kolonky uveďte toto číslo pojistné smlouvy – 4950050842. Pokud máte sjednané osobní úrazové pojištění nebo jiné pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s. uveďte je do dalších kolonek. Pojištění je kumulativní a lze uplatnit i několik pojistek na jeden úraz.

-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .

-Kolonka: Stal se úraz při sportovní činnosti? Zaškrtněte ANO a do kolonky za vyplňte: název sportovního subjektu a ID ČUS a IČO SK/TJ nebo svazu

-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .

 • Část formuláře - D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ

Uveďte svoje číslo účtu nebo adresu kam chcete peníze poslat

Pozor! Vyplňte pouze jednu možnost.

v případě nezletilé osoby vyplní rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu)

 • Část formuláře - E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY

-k formuláři Oznámení události nebo Oznámení smrti můžete připojit potřebné doklady:

-zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.

-v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Spodní rámečky na straně jedna u Oznámení události musí být vyplněny. V případě, že pojištěný ještě není zletilý, je třeba připojit i podpis zákonného zástupce. Do rámečku vpravo dole vyplňte jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje) a připojte razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě, že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS).

 

 • Část formuláře - F. ZPRÁVA LÉKAŘE

POZOR!!!  Tuto část vyplňuje lékař a úhradu za její vyplnění musí zaplatit pojištěná osoba. Obvyklá částka se pohybuje okolo 200 Kč.

 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:

 •  Doporučeně poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE

+420 957 105 105; podatelna@koop.cz

 •  Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s.

 •  Zalání podkladů elektronicky:

Zasílání podkladů elektronicky je možné pouze přes makléřskou firmu Renomia. Kontakt: Sabina Římanová  oddělení likvidace škod. Tel.: 221 421 744, email: sabina.rimanova@renomia.cz

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulky pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulky pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek, které jsou součástí smlouvy.

Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.

Další informace pak je možné zjistit na webových stránkách CUS!    www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

 

 

POZOR! Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte takto:

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích Úrazové pojištění VZP

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

 •  uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010

 

INFORMACE O POJIŠTĚNÉM = komu se stal úraz,

INFORMACE O ŽADATELI = v případě nezletilé osoby se vyplňují se údaje o rodiči nebo údaje obmyšlené osoby v případě smrti (zde nutno vyplnit RODNÉ ČÍSLO zákonného zástupce – složenka přijde na adresu, jméno, příjmení a rodné číslo této osoby)

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY = vyplňuje sportovní organizace 

 • název střešní organizace - Česká unie sportu;
 • evidenční číslo* členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
 • činnost, při které došlo k úrazu;
 • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
 • razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ a PROHLÁŠENÍ = vyplňuje zraněný - v případě nezletilé osoby rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu).

 

 

 k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

 

 • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy (formulář lékaři nevyplňují, dokládají se pouze kopie lékařských zpráv týkající se úrazu).
 • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:

 

1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz

Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

 

2) doporučeně poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí

Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 - Karlín

 

3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech PVZP, a.s. nebo na všech pobočkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle ceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek.

 

Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

 

Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.