Usnesení

Usnesení VH TJ Sokol Fryčovice 2014 konané 17. 1. 2014

Výroční valná hromada bere na vědomí:

      1. Zprávu o činnosti TJ od minulé valné hromady

      2. Zprávu pokladníka TJ

Výroční valná hromada schvaluje:

Zprávu revizní komise

  1. Na základě usnesení valné hromady oddílu šachu ukončuje činnost oddílu šachu v TJ Sokol Fryčovice ke dni 31.12.2013.
  2. Úpravu stanov TJ Sokol Fryčovice z důvodu přeměny ČSTV na ČUS v roce 2013 a zrušení funkce tajemníka a vložení volené funkce dvou místopředsedů ve výboru TJ.

          Znění textu úprav stanov TJ Sokol Fryčovice:

Bod 4.f) Ke splnění svého základního poslání si TJ stanoví zejména hájit zájmy sdružených oddílů a odborů uvnitř    TJ          i navenek zejména ve vztahu k České unii sportu (déle jen ČUS) a sportovním svazům

Bod 9. Počet členů výboru TJ určuje valná hromada a musí být vždy lichý. Vždy však má předsedu, dva místopředsedy  a hospodáře. Výbor TJ svolává jeho předseda, případně místopředseda a to zpravidla nejméně jednou měsíčně.

Bod 10.a) Výbor TJ plní zejména tyto úkoly: zabezpečuje usnesení valné hromady a koordinaci činnosti TJ v rámci ČUS  a sportovních svazů.

Bod 21. Jménem TJ vystupuje předseda a místopředsedové TJ. K platnosti úkonu předsedy oddílu, odboru  je zapotřebí předchozí schválení výborem TJ.

Vložení bodu 24. Úpravy stanov TJ Sokol Fryčovice, schválené na valné hromadě v roce 2014 nabývají účinnosti datem schválení v usnesení z valné hromady TJ Sokol Fryčovice ze dne 17.1.2014.

  1. . Pro dvouleté funkční období 2013 – 2014 jsou jako místopředsedové výboru TJ Sokol Fryčovice zvoleni  Ing. Ivan Bedrunka a pan Zbyněk Tučný.

Výroční valná hromada ukládá:

     1. Všem vedoucím oddílům a odborům TJ podílet se na akcích, pořádaných TJ nebo  jednotlivými oddíly.

     2. Všem trenérům, cvičitelům a vedoucím odborů a oddílů věnovat zvýšenou pozornost péči o mládež

     3. Všem členům TJ, vedoucím oddílů a odborů, dbát na hospodárnost provozu všech  zařízení TJ.

     4. Všem vedoucím oddílů a odborů, předložit do 27.1.2014 rozpočet hospodaření oddílů a plán práce na rok 2014

Fryčovice dne: 17. 1. 2014

předseda návrhové komise: Hrabec Dalibor, členové: Ing.Strnadel Tomáš, Opluštil Jiří